Renske Balster

In gesprek met Renske Balster van het Centrum Jeugd & Gezin van de gemeente Den Haag.

Relevante expertise en werkzaamheden
Renske is werkzaam als jeugdverpleegkundige in het Voortgezet Onderwijs (VO) team van de Jeugdgezondheidszorg voor het CJG Den Haag (Wat bieden wij? – Centrum Jeugd & Gezin (cjgdenhaag.nl). Op de VO-scholen doet ze preventieve gezondheidsonderzoeken waarbij ze jongeren en eventueel ouders voorlichting en advies geeft over gezondheid, groei, ontwikkeling en leefstijl. Tijdens deze gesprekken komt digitale mediagebruik, de voordelen en risico’s hiervan regelmatig ter sprake. Daarnaast neemt ze deel aan zorg overleggen op de scholen. Digitale media en verslaving zijn belangrijke aandachtsgebieden binnen het VO team. 

Waarom doe jij / doet je organisatie mee aan het project?
Renske is gevraagd om deel te nemen aan de adviesraad. Ze ziet in haar dagelijkse werkzaamheden dat social media wel “een groot ding” is bij pubers. In het team signaleren ze verschillende gevaren van social media – zoals slaapproblemen, een negatief zelfbeeld, online pesten en nepnieuws. Maar het brengt soms ook mooie dingen met zich mee. Als voorbeeld noemt ze de positieve effecten zoals vriendschappen die online zijn ontstaan. In de adviesraad kan ze al haar kennis en ervaring op dit gebied inbrengen ten behoeve van het project.

Wat hoop je / hoopt de organisatie te bereiken?
Renske hoopt dat er adviezen uit het project voortkomen voor de kinderen en jongeren in onze maatschappij. Ook voor de werkzaamheden van het team van de JGZ zou het heel mooi zijn als er nieuwe inzichten meegenomen kunnen worden in de gesprekken die ze hebben met school, met de ouders, met de kinderen en de jongeren. Het zou mooi zijn als ze dankzij het project meer handvatten kunnen meegeven aan de doelgroep. Vanuit de bril van preventie kijken naar wat er aangeboden zou kunnen worden aan leerlingen, hun ouders en scholen. 

Wie zijn jouw samenwerkingspartners in het veld? Wie zijn jullie stakeholders?
De kinderen, de ouders en de scholen zijn de belangrijkste groepen belanghebbenden. Ook de GGD epidemiologie, verbonden aan de gemeente. Daarnaast zijn er ketenpartners, zoals de jeugdpsychiatrie, JIP, het COC en Centrum 1622. Dit zijn dus partners in voorlichting en behandelaren waar ze naar doorverwijzen. 

Welk type output is voor jou (jouw organisatie / werkveld) wenselijk en bruikbaar?
In de eerste plaats zou het waardevol zijn als het project handvatten zou opleveren voor de begeleiding van jongeren. Vooral scholen zullen hiermee geholpen zijn. Denk aan trainingen voor docenten, maar ook voorlichting aan ouders en jongeren. Zodra het project meer vorm zal krijgen, zal het ook duidelijker worden wat het project precies kan gaan opleveren en wat er nog meer verwacht kan worden.