Remco Pijpers

In gesprek met Remco Pijpers van Stichting Kennisnet.

Korte schets van de organisatie
Kennisnet is de publieke ICT partner voor het PO en VO onderwijs en deels ook voor het MBO. Ken-nisnet heeft twee afdelingen; de afdeling voorzieningen en de afdeling expertise. De expertise-af-deling adviseert en ondersteunt scholen met onderzoek, projecten en een veelheid van praktijkge-richte publicaties over op de website: https://www.kennisnet.nl/. Kennisnet rapporteert voortdu-rend en op een voor onderwijsmensen zeer toegankelijke manier over recente ICT ontwikkelingen die relevant zijn voor scholen. Daarbij wordt een veelheid van aansprekende publicatievormen ge-bruikt, zoals bijvoorbeeld podcasts, brochures, longreads, rapporten en handboeken. Kennisnetpu-blicaties kennen een brede verspreiding in het onderwijs. 

Waarom doet je organisatie mee aan het project?
Wij weten dat scholen het enorm belangrijk vinden dat wat zij doen op het gebied van digitaliseren gegrond is in de wetenschap. Wij willen hen graag daarbij helpen door wetenschappelijke kennis te vertalen naar de praktijk. Wij willen dan ook graag met het JEDI team samenwerken en de inzich-ten die daaruit voort komen naar de scholen brengen. 

Wat hoop je / hoopt de organisatie te bereiken?
Onze achterban bestaat uit leraren, schoolleiders, bestuurders en andere onderwijsprofessionals in het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs. Zij willen weten hoe ze hun leerlingen het beste kunnen begeleiden in digitale situaties. Die begeleiding is nodig voor alle leerlingen, maar we zijn met name benieuwd naar hoe kwetsbare kinderen kunnen worden geholpen. Kunnen sleutel-spelers in en om de school beter samenwerken om goede hulp te bieden? Daarnaast vraag ik me af waar jongeren de kracht vandaan halen om er zelf weer bovenop te komen en zich te ontwikkelen. Wat kunnen wij van hen leren? 

Wie zijn jullie samenwerkingspartners en/of stakeholders?
Onze stakeholders zijn vooral schoolbesturen. We komen ook wel in de klassen, maar wij ontslui-ten onze informatie via besturen die dat dan delen met scholen. We hebben ook veel samenwer-king met schoolleiders en met de sectorraden (PO VO MBO raad) die bestuurders vertegenwoordi-gen. Daarnaast onderhouden we contacten met de vakbonden, met de vereniging van schoollei-ders (AVS) en is er veel contact met de lerarenopleidingen. 

Welk type output is voor jou (jouw organisatie / werkveld) wenselijk en bruikbaar?
Onderwijsmensen krijgen graag input via webinars, samenvattingen, online colleges, presentaties op congressen waar de doelgroep is en via sessies op locatie. Men wil dat graag kunnen terugkij-ken. Het is belangrijk om toegankelijke op de praktijk toegesneden taal te gebruiken om weten-schappelijke inzichten te ontsluiten. Podcasts zijn daarvoor heel bruikbaar. Niet alleen de podcasts van Kennisnet, maar bijvoorbeeld ook de Tjipcast en de podcast van Taco Visser. Mensen die be-kend zijn in het veld (en daarvan hebben we er veel in het JEDI project!) kunnen ook bijdragen aan het verspreiden van kennis. Er zijn helaas nog zoveel mooie wetenschappelijke artikelen die de praktijk niet bereiken! Het mooie aan JEDI is het collectief. Heel belangrijk om ook op communica-tievlak van ons te laten horen. Van ons allemaal.